Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เข้าหารือกับผู้นำชุมชน นำเสนอรูปแบบการก่อสร้างขยายถนน

วันนี้ 1 มิถุนายน 2564  นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ได้เข้าหารือกับผู้นำชุมชน ที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยได้นำเสนอรูปแบบการก่อสร้างขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ใน ทางหลวงหมายเลข 1001 ระหว่าง กม.91 - กม.93 ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่อำเภอพร้าวและรองรับกับการเจริญเติบโตของชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง ในการนี้ผู้นำชุมชนจะได้มีการนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน อ.พร้าว ต่อไป