f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
รับฟังแผนการปฏิบัติงานและแผนรักษาความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและ เจ้าหน้าที่ บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด ในงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อทำการดันท่อลอดผ่านทางหลวง ในทล. 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ที่ กม.54+825

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วย นายกตัญญ์ปัฐน์ ลีภัทตราภรณ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่แตง ลงพื้นที่รับฟังแผนการปฏิบัติงานและแผนรักษาความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและ เจ้าหน้าที่ บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด ในงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อทำการดันท่อลอดผ่านทางหลวง ในเขตทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ที่ กม.54+825
title
ประชุมพิจารณากำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตทางหลวง ในทล. 107 สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ตอนอำเภอแม่แตง - ศูนย์ฝึกลูกช้าง ในเขตท้องที่เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตทางหลวง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ตอนอำเภอแม่แตง - ศูนย์ฝึกลูกช้าง ในเขตท้องที่เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการปรองดองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3