Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วย นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ) และหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้แก่หมวดทางหลวงในสังกัด เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวง และให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส COVID-19 ของกรมทางหลวง