f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้ารับการตรวจเยี่ยมจากนายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนาและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 มอบหมายให้ นายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนางณัฏฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แขวงฯ นำคณะเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากนายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนาและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหมวดทางหลวงเวียงแหงหน่วยงานในสังกัดเข้ารับการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2563 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)