Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
คณะกรรมการทำลายเอกสาร ตรวจเอกสารที่ทำลาย ประจำปี 2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ได้ทำการสำรวจเอกสารที่พ้นระยะเวลาการใช้งาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-69 มีเอกสารที่เห็นควรทำลายได้ตามรายการในบัญชีหนังสือขอทำลาย ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร) ,นางขันทอง ประสารยา หัวหน้างานพัสดุและสัญญา ,น.ส.ลัดดาวัลย์ ผ่องพักตร์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี ,นางลักขณา วงค์บุญตัน หัวหน้างานสารบรรณ ได้ดำเนินการทำลายเอกสาร โดยการขายเป็นเศษกระดาษ และทำการย่อยโดยไม่ให้เอกสารนั้นอ่านเป็นข้อความได้ และนําเงินรายได้จากการขาย ส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
title
ประชุมแก้ไขปัญหางานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 2100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหางานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 2100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยมี นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายปฏิบัติการ) ,ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่แตง ,ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงดาว ,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน  หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร เป็นคู่สัญญา ก่อนเข้าห้องประชุมมีการตรวจวัดอุณภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3