f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+635-กม.22+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2563 12/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่-ฝาง ระหว่าง กม.31+100-กม.32+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2563 11/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+600-กม.113+695 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ 17/12/2562 16/12/2562 คค 06009/e05/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.๔๑+๘๓๐-กม.๔๑+๘๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2562 16/12/2562 คค 06009/e04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.๒๔+๕๑๐-กม.๒๕+๔๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2562 11/12/2562 คค 06009/e02/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 แผนงานจัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 06/11/2562 คค 06009/e01/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 21/02/2562 15/02/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 13/02/2562 13/02/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 งานซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CMS-2h จำนวน 12 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CSS-1h จำนวน 12 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CRS-2 จำนวน 12 ตัน และยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70 จำนวน 6 ตัน 08/02/2562 04/02/2562 คค 06009/e02/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.45+275-กม.45+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/01/2562 30/01/2562 คค 06009/e43/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง-แม่ทะลาย ระหว่าง กม.32+510-กม.34+200 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2561 28/12/2561 คค 06009/e42/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน-หนองเต่า ระหว่าง กม.28+575-กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 25/12/2561 25/12/2561 คค 06009/e41/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 โครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.70+000-กม.110+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 18/12/2561 คค 06009/e40/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.๑๐๒+๓๐๐-กม.๑๐๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๒๔๒ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ 14/12/2561 14/12/2561 คค 06009/e39/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 งานซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CM-๒h จำนวน ๑๒ ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CSS-๑h จำนวน ๑๐ ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CRS-๒ จำนวน ๘ ตัน และ ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC ๖๐-๗๐ จำนวน ๓ ตัน 21/11/2561 21/11/2561 คค 06009/e01/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ