f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนงานจัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 คค 06009/e01/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 527/35/62/65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30/11/2561 527/60/62/64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30/11/2561 527/60/62/63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 30/11/2561 527/45/62/62 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/11/2561 527/60/62/60 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/11/2561 527/60/62/59 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 527/35/62/58 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 งานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 527/70/62/57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 527/45/62/54 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 20/11/2561 527/80/62/53 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง 25/11/2561 527/-/62/52 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 527/60/62/51 20/11/2561 527/60/62/51 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/11/2561 527/60/62/50 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/11/2561 527/60/62/49 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ