f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/09/2566 527/60/66/311 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/09/2566 527/60/66/310 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ 27/09/2566 527/55/66/309 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 26/09/2566 527/45/66/307 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 9 รายการ 13/09/2566 527/30/66/102 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6197-17-3 13/09/2566 527/-/66/103 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ 25/09/2566 527/85/66/305 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จางซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 4 รายการ 25/09/2566 527/-/66/306 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/09/2566 527/60/66/286 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/09/2566 527/60/66/303 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 527/35/66/302 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 19/09/2566 527/45/66/301 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างเหมาบริการงานรื้อและติดตั้งเครืีองปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ 1 งาน 18/09/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ 18/09/2566 527/ - /66/297 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 18/09/2566 527/20/66/298 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 569 รายการ