f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน-หนองเต่า ระหว่าง กม.15+150-กม.15+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ 01/09/2563 527/-/63/397 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 งานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.139+850-กม.140+400 01/09/2563 คค 06009/e39/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.194+000-กม.195+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (50 ต้น) จำนวน 2 รายการ 24/08/2563 คค 06009/e38/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 527/60/63/256 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 527/60/63/254 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08/05/2563 527/20/63/252 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 527/20/63/251 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 527/60/63/250 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 527/35/63/249 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 527/60/63/248 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 527/35/63/247 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 527/40/63/242 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 527/-/63/241 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 527/20/63/238 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างเหมาปรับปรุงจุดจอดรถจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอนขี้เหล็กหลวง-แม่ทะลาย ระหว่าง ที่ กม.34+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 29/04/2563 527/-/63/237 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 496 รายการ