f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการจ้างผลิตฝาท่อระบายน้ำ R.C. U-DITCH Type C ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.29+800 - กม.31+375 (เป็นช่วงๆ) 11/08/2566 527/-/66/257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ระหว่าง กม.110+890 - กม.113+671 (เป็นช่วงๆ) 19/07/2566 527/-/66/220 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ข้อน - นาหวาย ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+566 24/07/2566 527/-/66/227 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางอิมัลชั่น) จำนวน 3 รายการ 10/07/2566 527/60/66/204 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.161+035 - กม.162+300 (เป็นช่วงๆ) 30/06/2566 527/-/66/195 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 จ้างเหมาผลิต R.OW. MONUMENT TYPE A R.C. CONCRETE POST ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาหวาย - สินไชย ระหว่าง กม.32+250 - กม.42+000 27/06/2566 527/-/66/191 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 จ้างเหมางานฉุกเฉิน รหัสงาน 27100 ทางหลวงหมายเลข 1095, 107 1150 ปริมาณงาน 3 แห่ง 12/10/2565 527/-/66/2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำข้ามทาง ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ที่ กม.67+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2566 527/-/66/135 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำข้ามทาง ทางหลวงหมายเลข 1178 01/03/2566 527/-/66/117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 27/03/2566 ชม.3/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+700 – กม.22+800 23/03/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.116+300-กม.116+380 23/03/2566 ชม.3/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ – ขุนแจ๋ ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 – กม.43+880 23/03/2566 ชม.3/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างเหมาก่อสร้างแก้ไขน้ำกัดเซาะคันทาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ - ฝาง ระหว่าง กม.58+295.5 - กม.58+356 21/02/2566 527/-/66/106 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างเหมางานฉุกเฉิน รหัสงาน 27100 ทางหลวงหมายเลข 1322 17/02/2566 527/-/66/101 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 890 รายการ