f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงแม่แตง
ลงวันที่ 25/01/2562

นายกตัญญ์ปัฐน์  ลีภัทตราภรณ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่แตง

หมวดทางหลวงแม่แตง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง–กิ่วคอหมา ที่ กม.14+584  ด้านขวาทาง  เนื้อที่ 17 – 2 – 0  ไร่ อยู่ในท้องที่ ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 


'