f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงฝาง (1 หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงไชยปราการ (1 หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงฝาง (1 หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพร้าว (1 หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ระหว่าง กม.35+625 - กม.36+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.127+800-กม.128+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาหวาย - สินไชย ระหว่าง กม.30+325-กม.31+325, กม.37+150-กม.38+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.61+650 - กม.67+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ- เมืองงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.140+400-กม.142+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวง ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๕-กม.๑๔๖+๔๖๗(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 รายการ