f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่-ฝาง ระหว่าง กม.31+100-กม.32+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+600-กม.113+695 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+635-กม.22+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.24+510-กม.25+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.41+830-กม.41+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 06/11/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนงานจัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/02/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CMS-2h จำนวน 12 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CSS-1h จำนวน 12 ตัน, ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิด CRS-2 จำนวน 12 ตัน และยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70 จำนวน 6 ตัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/01/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/01/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/12/2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.45+275-กม.45+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ