f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201, 0202, 0203, 0204 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท ตอน 1 ระหว่าง กม.65+000 – กม..67+000 , กม.76+100 – กม.78+000 , กม.94+050 - กม.94+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ตอน 4 ที่ กม.72+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ตอน 3 ที่ กม.72+500 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ผลผลิต1 แห่ง ปริมาณงาน 50 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1346 ตอนควบคุม 0101 ตอน พร้าว-แดนดิน ระหว่าง กม.0+000-กม.24+801 ปริมาณงาน 1 แห่ง (283.50 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ตอน 1 ระหว่าง กม.16+000-กม.53+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (281.70 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็ก-แม่ทะลา ตอน 1 ระหว่าง กม.30+893-กม.59+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (287.45 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน – แม่แหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+800 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 50 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 89 รายการ