f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวง1322 ตอนควบคุม0100 ตอนแม่จา-หลวง ตอน3 ระหว่าง กม.78+990-กม.79+393 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวง1322 ตอนควบคุม0100 ตอนแม่จา-รินหลวง ตอน2 ระหว่าง กม.22+700-กม.22+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวง1150 ตอนควบคุม0102 ตอนกิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ตอน1 ระหว่าง กม.43+640-กม43+880 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/02/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 107 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย แม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย แม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท ระหว่าง กม.66+940 – กม.68+330 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงแผน
8 19/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 – กม.3+850 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงแผน
9 19/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง - เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท บริเวณ กม.66+525 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานติดตั้งราวกันอันตราย (Double W-Beam Guardrail) ฝาง – ดอยอ่างขาง ทางหลวงหมายเลข เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 152 รายการ