f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
เส้นทางในความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 15/01/2562

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 มีสายทางในความรับผิดชอบทั้งหมด 14 สายทาง อยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว และอำเภอเวียงแหง รวมระยะทางทั้งสิ้น 696.294 กม.

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
บัญชีลักษณะผิวทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 643 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงเส้นทางในความควบคุม 810 ดาวน์โหลด

'