f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ระหว่าง กม.129+050 – กม.129+935 ปริมาณงาน 36,993 ตร.ม. 11/04/2567 ชม.3/สร/eb 34/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+365 - กม.10+370 ปริมาณงาน 20,185 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 33/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ตอน 3 ระหว่าง กม.110+475 - กม.123+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 77,663 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 32/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง – พร้าว ตอน 2 ระหว่าง กม.34+140 - กม.50+450 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 41,963 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 31/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.50+425 - กม.54+920 ปริมาณงาน 40,835 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 30/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ – ฝาง ระหว่าง กม.51+800 - กม.54+210 ปริมาณงาน 22,140 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 29/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.53+885 - กม.54+790 ปริมาณงาน 19,110 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 28/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ข้อน – นาหวาย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+225 - กม.18+010 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 21,582 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 27/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+110 ปริมาณงาน 19,094 ตร.ม. 09/04/2567 ชม.3/สร/eb 26/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ2567 รหัสงาน31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจรทางหลวงหมายเลข107ตอนควบคุม0202ตอนแม่ทะลาย-หัวโท ตอน4 ระหว่าง กม.69+305–กม.80+365ปริมาณ 2แห่ง 05/04/2567 ชม.3/สป/eb20/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ตอน 2 ระหว่างกม.145+493 - กม.159+837 05/04/2567 ชม.3/สป/eb21/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 ระหว่าง กม.60+089 - กม.60+961 05/04/2567 ชม.3/สป/eb23/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจรระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวง1095 ตอนหนองโค้ง-กิ่วคอหมา ระหว่างกม.3+400-กม.3+900 ทางหลวง1001 ตอนบ้านโป่ง-พร้าว ระหว่างกม.93+257-กม.93+657 ทางหลวง1150 ตอนกิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ระหว่างกม.30+000-กม.30+240 05/04/2567 ชม.3/สป/eb22/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวง107 ตอนขี้เหล็กหลวง-แม่ทะลาย ตอน 3 กม.30+893 – 59+600 ปริมาณงาน4แห่ง 04/04/2567 ชม.3/สป/eb/11/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน - แม่แหลง ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+505 05/04/2567 ชม.3/สป/eb24/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 177 รายการ