f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย ระหว่าง กม.35+625 - กม.36+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 20/04/2563 คค 06009/e37/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ระหว่าง กม.35+625 - กม.36+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 09/04/2563 คค 06009/e32/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพร้าว (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ที่ กม.88+270 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 คค 06009/e36/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงฝาง (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ที่ กม.145+482 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 คค 06009/e35/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงไชยปราการ (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ที่ กม.115+842ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 คค 06009/e34/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงฝาง (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ที่ กม.145+482 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 คค 06009/e33/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.127+800-กม.128+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 คค 06009/e31/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาหวาย - สินไชย ระหว่าง กม.30+325 - กม.31+325, กม.37+150-กม.38+150 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 คค 06009/e30/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.61+650 - กม.67+600 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 คค 06009/e29/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ- เมืองงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.140+400-กม.142+400 03/04/2563 คค 06009/e28/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมารการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ข้อน–นาหวาย ระหว่าง กม.๙+๙๓๐-กม.๙+๙๗๐ 24/03/2563 คค 06009/e27/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.144+365 – กม.146+467 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 23/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน–หนองเต่า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000–กม.7+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 48,550 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 คค 06009/e25/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานติดตั้ง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.95+000 - กม.106+746 ปริมาณงาน 1 แห่ง (212 ม.) จำนวน 2 รายการ 23/03/2563 คค 06009/e26/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.64+684 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (619.92 ม.2) จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 คค 06009/e22/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ