f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 34 รายการ 07/08/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 31/03/2566 ชม.3/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+700 – กม.22+800 29/03/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.116+300-กม.116+380 29/03/2566 ชม.3/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ – ขุนแจ๋ ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 – กม.43+880 29/03/2566 ชม.3/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.66+525 14/02/2566 ชม.3/24/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวงานติดตั้งราวกันอันตราย(Double W-Beam Guardrail)ฝาง–ดอยอ่างขางทางหลวงหมายเลข1249ตอนแม่งอน–หนองเต่าระหว่างกม.8+000–กม17+000(เป็นช่วงๆ) 01/02/2566 คค06009/577 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail)สายพร้าว–เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนกิ่วไฮ –ขุนแจ๋ ระหว่าง กม. 16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) 01/02/2566 คค06009/578 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.66+525 01/02/2566 ชม.3/พ.3/eb 25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+850 31/01/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.66+940-กม.68+330 30/01/2566 ชม.3/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 24/01/2566 ชม.3/20/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 21/11/2565 527/งท./66/01 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0103 ตอน สินไชย–บ้านหลวง ระหว่าง กม.47+515–กม.74+349 ปริมาณงาน 1 แห่ง (410.13 ตร.ม.) 18/11/2565 ชม.3/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ตอน 1 ระหว่าง กม.27+ 16/11/2565 ชม.3/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 140 รายการ