f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.20+000-กม.23+200(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,987 ตร.ม. 14/12/2563 ชม.3/สร/eb 40/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ – ฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.46+000-กม.48+700 ปริมาณงาน 22,075 ตร.ม. 14/12/2563 ชม.3/สร/eb 39/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 ระหว่าง กม.72+500 – กม.73+500 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22 ต้น) 03/12/2563 ชม.3/สป./eb 38/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท-ล้องอ้อ ที่ กม.115+125 ด้านขวาทาง 30/11/2563 ชม.3/สร./eb 37/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201, 0202, 0203, 0204 27/11/2563 ชม.3/สป/eb 36/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 35/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ อน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๗+๐๐๐ - กม.๕๘+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป./eb 34/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๔ ที่ กม.๗๒+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 33/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๕๓+๐๐๐ ปริมาณ 24/11/2563 ชม.3/สป./eb 32/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน พร้าว - แดนดิน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๔+๘๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘๓.๕๐ ตร.ม.) 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 31/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน ๑ ระหว่างกม.๓๔+๑๔๐ - กม.๙๓+๖๕๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 30/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๕+๐๐๐- กม..๖๗+๐๐๐, กม.๗๖+๑๐๐ - กม.๗๘+๐๐๐, กม.๙๔+๐๕๐ - กม.๙๔+๗๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป./eb 29/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 ระหว่าง กม.72+500 – กม.73+500 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 27/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน – แม่แหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+800 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 28/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยป่าไร่ - ฝาง ระหว่าง กม.๕๗+๙๙๗- กม.๕๘+๔๒๗ 23/11/2563 ชม.3/สป/eb 24/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ