f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566) 12/10/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือน มิถถุนายน 2566) 07/07/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566) 07/04/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565) 26/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) 01/04/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565) 01/01/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) 01/10/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ้ายภาพทางอากาศ (Dron) พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 รายการ 16/12/2564 527/20/65/49 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดิอน กันยายน 2564) 26/10/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 14/07/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 01/10/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ