f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/12/2566 527/60/67/53 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ 14/11/2566 527/45/67/23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 527/35/66/302 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 18/09/2566 527/20/66/298 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 25/10/2566 ชม.3/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+700 – กม.22+800 25/10/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวงานติดตั้งราวกันอันตราย(Double W-Beam Guardrail)ฝาง–ดอยอ่างขางทางหลวงหมายเลข1249ตอนแม่งอน–หนองเต่าระหว่างกม.8+000–กม17+000(เป็นช่วงๆ) 02/06/2566 คค06009/577 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail)สายพร้าว–เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนกิ่วไฮ –ขุนแจ๋ ระหว่าง กม. 16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) 02/06/2566 คค06009/578 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+850 26/05/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.66+940-กม.68+330 21/06/2566 ชม.3/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ–ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.31+400–กม.33+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/08/2566 ชม.3/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ข้อน – นาหวายระหว่างกม.2+250 – กม.3+700 14/06/2566 ชม.3/14/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุง จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.3+650 – กม.4+100 29/06/2566 ชม.3/16/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 07/08/2566 ชม.3/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ