f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 527/30/63/85 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถบรรทุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 527/30/63/83 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 17/04/2563 527/80/63/197 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 งานซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 527/35/63/193 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 งานจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 527/-/63/190 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 527/60/63/189 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 527/60/63/187 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/04/2563 527/60/63/185 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/04/2563 527/60/63/179 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10/04/2563 527/60/63/178 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/04/2563 527/60/63/177 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 527/60/63/175 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 527/60/63/174 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 31/03/2563 527/45/63/172 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 527/60/63/171 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 537 รายการ