f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/05/2567 527/60/67/192 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ 14/05/2567 527/45/67/191 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.65+000 - กม.88+000 (เป็นช่วงๆ) 26/04/2567 527/-/67/181 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 527/35/67/188 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2567 527/60/67/183 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2567 527/60/67/185 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2567 527/60/67/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2567 527/60/67/186 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/04/2567 527/35/67/182 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 จ้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน3 ระหว่าง กม.95+000 - กม.102+000 26/04/2567 ชม.3/27/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 4 รายการ 09/04/2567 527/30/67/40 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6197-17-3 09/04/2567 527/-/67/41 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 23/04/2567 527/60/67/180 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/04/2567 527/60/67/166 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 22/04/2567 527/85/67/170 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,761 รายการ