f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/04/2567 527/60/67/157 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/01/2567 527/35/67/74 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 25/12/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 17/08/2566 527/45/66/265 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 ระหว่าง กม.72+500 – กม.73+500 03/12/2563 ชม.3/สป/eb 27/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒, ๐๒๐๓ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท - ล้องอ้อ กม.๑๑๕+๑๒๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 ชม.3/สร/eb 26/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.20+000-กม.23+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,987 ตร.ม. 04/12/2563 ชม.3/สร/eb 12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ – ฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.46+000-กม.48+700 ปริมาณงาน 22,075 ตร.ม. 04/12/2563 ชม.3/สร/eb 10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวด ทางหลวง หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำ 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่แตง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงไชยปราการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 11/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ระหว่าง กม.35+625 - กม.36+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 20/04/2563 คค 06009/e32/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ