f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 15/01/2562

 

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน (อัตรา)

1

ข้าราชการ

29

2

ลูกจ้างประจำ

16

3

พนักงานราชการ

23

4

ลูกจ้างชั่วคราว

189

 

รวม

260

ข้อมูล  ณ  วันที่  27  มีนาคม  2566


'