f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงไชยปราการ
ลงวันที่ 25/01/2562

นายวารินทร์ คำศรีใจ  รักษการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ

หมวดทางหลวงไชยปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 107  ตอน ปิงโค้ง - สะพานห้วยเตย ที่ กม. 115+842  ด้านขวาทาง  เนื้อที่  16 – 0 – 80  ไร่  อยู่ในท้องที่  ตำบลศรีดงเย็น  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่


'