f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประวัติแขวงทางหลวง
ลงวันที่ 02/01/2562

กรมทางหลวงได้มีคำสั่ง ที่ จ.1/9/13/2535 ลงวันที่ 30 กันยายน2535 ให้ตั้งสำนักงานบำรุงทางเชียงใหม่ที่ 3 สังกัด สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) โดยให้ตั้งสำนักงานชั่วคราวให้สถานที่ร่วมกับ สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียง ใหม่) ให้รับผิดชอบสายทางและหมวดการทางซึ่งรับโอนมาจาก แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 และแขวงการทางเชียงราย และ ต่อมา ได้มีคำสั่ง เปลี่ยนจาก " สำนักบำรุงทางเชียงใหม่ที่ 3 " เป็น " แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 " ตามคำสั่งกรม ฯ ที่ จ.1.9/8/2536 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2536 โดยตั้งสำนักงาน ในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชม.1723 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 33 -0 - 66.3 ไร่ โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นหน่วยงานราชการบริหาร ส่วนกลาง ขึ้นตรงต่อ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม

 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

1

นายสมศักดิ์      อุดมศิริธำรง

1 พ.ย. 2535

9 พ.ย. 2544

2

นายประสิทธิ์     อินทร์บำรุง

20 พ.ย. 2544

8 ธ.ค. 2547

3

นายสถิตย์        เลาหเจริญยศ

9 ธ.ค. 2547

22 พ.ย. 2548

4

นายปราโมทย์   อิ่มเพ็ชร์

24 พ.ย. 2548

30 ก.ย. 2553

5

นายวิจารย์       ขุนเสถียร

23 พ.ย. 2553

30 ก.ย. 2559

6

นายชวัช          วัฒธรรม

1 ต.ค. 2559

1 ธ.ค. 2562

7

นายจเรเมธ       จันทร์จร

2 ธ.ค. 2562

ปัจจุบัน

 
'