f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงพร้าว
ลงวันที่ 25/01/2562

นายอนุพนธ์  เกษธรรม  หัวหน้าหมวดทางหลวงพร้าว

หมวดทางหลวงพร้าว  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2520  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1001  ตอน สะพานน้ำปุย - พร้าว ที่ กม. 88+270  ด้านขวาทาง  เนื้อที่  37 – 0 - 0  ไร่  อยู่ในท้องที่  ตำบลเขื่อนผาก  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่


'