f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงฝาง
ลงวันที่ 25/01/2562

นายสายัณห์  บุญมาเป็ง  หัวหน้าหมวดทางหลวงฝาง

หมวดทางหลวงฝาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 107  ตอน สะพานห้วยเตย - กม. 145+482 ที่ กม. 144+140  ด้านขวาทาง  เนื้อที่  8 – 2 – 58  ไร่  อยู่ในท้องที่  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่


'