f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/05/2564 หมวดทางหลวงแม่แตง นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง
2 21/04/2564 Online Survey ทุกความเห็น มีความหมาย
3 21/04/2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ระหว่าง กม.42+000 - กม.44+025
4 19/04/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
5 19/04/2564 สรุปอุบัติเหตุและการให้บริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
6 22/03/2564 คณะกรรมการทำลายเอกสาร ตรวจเอกสารที่ทำลาย ประจำปี 2563
7 10/03/2564 ประชุมแก้ไขปัญหางานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 2100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
8 15/02/2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
9 09/02/2564 รับฟังแผนการปฏิบัติงานและแผนรักษาความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและ เจ้าหน้าที่ บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด ในงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อทำการดันท่อลอดผ่านทางหลวง ในทล. 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ที่ กม.54+825
10 02/02/2564 ประชุมติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง งานอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
11 02/02/2564 ประชุมพิจารณากำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตทางหลวง ในทล. 107 สายต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ฝาง ตอนอำเภอแม่แตง - ศูนย์ฝึกลูกช้าง ในเขตท้องที่เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
12 25/01/2564 ตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ใน ทล.107 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.140+400 - กม.143+075
13 21/01/2564 ตรวจสอบงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.146+467 - กม.148+500
14 21/01/2564 ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างและแจ้งเตือนสร้างความเข้าใจกับผู้รุกล้ำเขตทางหลวง ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.2535 ในทล. 109 ตอน ห้วยป่าไร่ - ฝาง ระหว่าง กม.58+000 - กม.59+000
15 22/12/2563 ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563