f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/09/2563 การประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
2 11/09/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล. 1249(0100) ตอน แม่งอน-หนองเต่า ตอน1 ระหว่าง กม.19+210-กม.23+150
3 11/09/2563 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่2” รุ่นที่ 3
4 02/09/2563 การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง
5 27/08/2563 นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ อดีตวิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวงและการควบคุมงานก่อสร้าง
6 25/08/2563 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการควบคุมการทำงานและการปรับซ่อมบำรุงรถบรรทุก
7 19/08/2563 ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 4/2563
8 07/08/2563 ประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย,ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและหมวดทางหลวงในสังกัด
9 17/07/2563 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
10 16/07/2563 ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญา ทล. 1178 ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ระหว่างกม.9+930 - กม.9+970
11 29/06/2563 ตรวจสอบงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 107 ตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.140+400-กม.148+500
12 01/07/2563 ตรวจสอบงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล. 1001 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.45+000-กม.47+000
13 26/06/2563 ประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
14 22/06/2563 ตรวจสอบงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล. 1001 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.45+000-กม.47+000
15 12/06/2563 การประชุมปัญหาการก่อสร้างติดขัดสาธารณูปโภค แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค