f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 9 รายการ 14/09/2563 6,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างเหมาทำงานตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน-หนองเต่า ระหว่าง กม.15+150-กม.15+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายการ 03/09/2563 466,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 28/08/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.139+850-กม.140+400 09/09/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.194+000-กม.195+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (50 ต้น) จำนวน 2 รายการ 01/09/2563 1,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 5,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 16,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 08/05/2563 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 67,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 139,346.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 295,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 54,184.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/05/2563 33,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 592 รายการ