f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 27/09/2566 27,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/09/2566 18,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ 27/09/2566 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 26/09/2566 7,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อออุปกรณ์เครื่องจักร จำนวน 9 รายการ 13/09/2566 24,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6197-17-3 13/09/2566 11,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ 25/09/2566 70,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จางซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 4 รายการ 25/09/2566 8,062.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/09/2566 30,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/09/2566 110,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 118,117.73 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 19/09/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างเหมาบริการงานรื้อและติดตั้งเครืีองปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ 1 งาน 18/09/2566 57,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 20/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 6 รายการ 18/09/2566 12,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,630 รายการ