f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/11/2562 73,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ 13/11/2562 28,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 44,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 24,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 04/11/2562 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/11/2562 6,787.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 01/10/2562 670,834.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/11/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/11/2562 99,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/11/2562 9,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/11/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 98,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 377 รายการ