f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร (ยางรถบรรทุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 28,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 17/04/2563 14,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 161,880.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 13/04/2563 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 25,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/04/2563 12,258.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/04/2563 44,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 10/04/2563 92,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/04/2563 358,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 60,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2563 98,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 31/03/2563 5,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/03/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 555 รายการ