f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 18/02/2563 29,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/02/2563 89,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/02/2563 27,321.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/02/2563 83,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/02/2563 170,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/02/2563 5,616.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/02/2563 112,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/02/2563 71,882.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2563 22,143.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ 27/12/2562 12,278.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 14 รายการ 23/12/2562 36,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 01/01/2563 997,464.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/01/2563 29,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 472 รายการ