f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงเวียงแหง
ลงวันที่ 25/01/2562

นายนิพิฐพนธ์  อินต๊ะปัญญา  หัวหน้าหมวดทางหลวงเวียงแหง

หมวดทางหลวงเวียงแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548  ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข  1322  ตอน  แยกทางหลวงหมายเลข1178 (บ.แม่จา) - ต่อทาง อบต. เปียงหลวงควบคุม  ที่  กม.57+460  ด้านซ้ายทาง  เนื้อที่  14 – 3 -22  ไร่  อยู่ในท้องที่  ตำบลเมืองแหง  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่


'