f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.54+800-กม.55+660 (LT, RT) ปริมาณงาน 17,655 ตร.ม. 06/11/2563 ชม.3/สร/eb 14/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
107 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ตอน 2 ระหว่าง กม.64+100-กม.65+440 LT, RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,636 ตร.ม. 09/11/2563 ชม.3/สร/eb 13/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
108 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.20+000-กม.23+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,987 ตร.ม. 12/11/2563 ชม.3/สร/eb 12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
109 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ระหว่าง กม.116+300 - กม.121+075 ปริมาณงาน 55,200 ตร.ม. 12/11/2563 ชม.3/สร/eb 11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
110 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ – ฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.46+000-กม.48+700 ปริมาณงาน 22,075 ตร.ม. 12/11/2563 ชม.3/สร/eb 10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
111 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ที่ กม.115+125 ด้านขวาทาง 23/11/2563 ชม.3/สร./eb 26/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
112 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวด ทางหลวง หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
113 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่แตง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 5/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
114 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงไชยปราการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 8/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
115 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 7/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
116 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 9/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Slurry Seal Type II) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๗๐+๓๐๐ - กม.๑๘๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๑๓,๑๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 3/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๔+๐๒๕ ปริมาณงาน ๓๖, 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 4/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สินไชย - บ้านหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐+๐๕๐ - กม.๖๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๗,๗๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 2/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๕+๕๐๐ - กม.๘๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 1/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 106 ถึง 120 จาก 178 รายการ