f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ระหว่าง กม.113+829-กม.113+866 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06009/e17/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
152 จ้าง ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๖+๔๖๗ -กม.๑๔๘+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2563 คค 06009/e16/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
153 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สินไชย-บ้านหลวง ระหว่าง กม.๔๗+๕๑๕-กม.๕๑+๓๐๐ 13/03/2563 คค 06009/e12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
154 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง-พร้าว ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๗+๙๒๕ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
155 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง-พร้าว ระหว่าง กม.๘๕+๓๓๕-กม.๙๐+๐๐๐ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
156 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่งอน-หนองเต่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๙+๒๑๐-กม.๒๓+๑๕๐ 13/03/2563 คค 06009/e14/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
157 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.๑๐๓+๗๐๐-กม.๑๐๗+๖๗๕ ปริมาณงาน ๓๕,๑๗๕ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e08/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
158 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.๒๐๓+๗๗๕-กม.๒๐๕+๑๒๑ ปริมาณงาน ๑๔,๔๘๖ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
159 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ระหว่าง กม.๑๒+๙๗๕-กม.๑๖+๗๖๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๕,๗๙๐ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e09/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
160 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.๕๗+๙๖๐-กม.๖๑+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๓,๒๗๕ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
161 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่งอน-หนองเต่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐-กม.๓๖+๓๔๐ ปริมาณงาน ๓๗,๐๖๖ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ 10/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
162 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๒+๔๐๐-กม.๑๔๓+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ 11/03/2563 คค 06009/e07/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
163 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+635-กม.22+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
164 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่-ฝาง ระหว่าง กม.31+100-กม.32+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
165 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+600-กม.113+695 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ 20/12/2562 คค 06009/e05/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 151 ถึง 165 จาก 178 รายการ