f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ร่วมใจ ป้องกันฝุ่น PM 2.5
ลงวันที่ 23/01/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 แจกหน้ากากกันฝุ่นให้แก่่เจ้าหน้าที่แขวงเพื่อใช้ป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


'