f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าก่อสร้างต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566
ลงวันที่ 15/11/2562

มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566  ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทล.9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ,อำเภอนครชัยศรี, อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, อำเภอท่ามะกา และไปสิ้นสุดที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.410 กิโลเมตร ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาทโครงการก่อสร้างงานโยธา มีจำนวนทั้งหมด 25 สัญญา อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.08 ช้ากว่าแผน 56.00 %ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง ร้อยละ 31 จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะได้ส่งมอบพื้นที่ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อตามแผนงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญา ในต้นปี 2566


'