f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
พิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ
ลงวันที่ 31/10/2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เข้าร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา(ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน) แห่งที่ 2 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดน สะพาน และถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่าง 2 ประเทศ โดยมี นายมัน วิน ไข่ ตัน ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นาย อู โซ วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง ดร. ตัน เมี๊ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาย นัน คิน ทวย เมี๊ยะ มุขมนตรีแห่งรัฐกะเหรี่ยง นาย อู จอ ลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงก่อสร้าง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก


'