f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
ลงวันที่ 16/10/2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายชวัช วัฒธรรม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย หัวหน้าหมวด - หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายอธิบดีกรมทางหลวงและการตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พร้อมสรุปปัญหาที่ผ่านมาตลอดปี 2562 และร่วมหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

meeting 1
meeting 2
meeting 3
meeting 4
meeting 5
meeting 6
meeting 7
meeting 8
meeting 9
meeting 10

'