f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ลงวันที่ 08/06/2564

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยจัดให้มีการวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริการเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างทำความความสะอาดมือ และเว้นระยะห่างระหว่างกัน


'