f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
คณะกรรมการทำลายเอกสาร ตรวจเอกสารที่ทำลาย ประจำปี 2563
ลงวันที่ 22/03/2564
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ได้ทำการสำรวจเอกสารที่พ้นระยะเวลาการใช้งาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66-69 มีเอกสารที่เห็นควรทำลายได้ตามรายการในบัญชีหนังสือขอทำลาย ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร) ,นางขันทอง ประสารยา หัวหน้างานพัสดุและสัญญา ,น.ส.ลัดดาวัลย์ ผ่องพักตร์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี ,นางลักขณา วงค์บุญตัน หัวหน้างานสารบรรณ ได้ดำเนินการทำลายเอกสาร โดยการขายเป็นเศษกระดาษ และทำการย่อยโดยไม่ให้เอกสารนั้นอ่านเป็นข้อความได้ และนําเงินรายได้จากการขาย ส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

'