f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมแก้ไขปัญหางานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 2100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 10/03/2564
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหางานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 2100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยมี นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายปฏิบัติการ) ,ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่แตง ,ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงดาว ,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน  หจก.เชียงใหม่ศรีสุนทร เป็นคู่สัญญา ก่อนเข้าห้องประชุมมีการตรวจวัดอุณภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

'