f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ลงวันที่ 15/02/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมี นางณัฏฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3


'