f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมเตรียมความพร้อมงานบำรุงปกติ ปี 2564
ลงวันที่ 02/10/2563
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานบำรุงปกติ ปี 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ทางและทางราชการ โดยมี นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

'