f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
การประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
ลงวันที่ 21/09/2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังข้อคิดเห็น แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ของทุกหน่วยงานและหมวดทางหลวงในสังกัด ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่

'