f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่2” รุ่นที่ 3
ลงวันที่ 11/09/2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) นส.บงกชกร เทพมงคล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นส.จุฑารัตน์ กันติ้บ พนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่2” รุ่นที่ 3 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

'