f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย,ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและหมวดทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 07/08/2563
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วย นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) นางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการ(ฝ่ายบริหาร) หัวหน้าหมวดทางหลวงและหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประชุมติดตามผลการเบิกจ่าย,ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและหมวดทางหลวงในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

'