f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
ลงวันที่ 17/07/2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ โครงการพัฒนาราษฎรในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (อ่างขางโมเดล) ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

'