f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญา ทล. 1178 ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ระหว่างกม.9+930 - กม.9+970
ลงวันที่ 16/07/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายชิดชัย ศรีดามา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 , นายช่างโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างให้ได้ผลตามเป้าหมายโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ระหว่างกม.9+930 - กม.9+970 บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ก่อนเข้าประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ,ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19


'