f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ตรวจงาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล. 107 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.135+100 - กม.136+100
ลงวันที่ 08/05/2563

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วย นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) และ นางสาวพัทธนันท์ ก๋ามะกูล หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ ได้ร่วมตรวจงาน งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.135+100 - กม.136+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสุข ทราฟฟิค เป็นผู้รับจ้าง


'