f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
สืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
ลงวันที่ 12/11/2562

นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขอส่งเสรืมและเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) โดยจัดสถานที่บริเวณด้านหน้าแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 สำหรับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการลอยกระทง


'