f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ที่่ กม.69+305
ลงวันที่ 04/11/2562

นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อม  นายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางณัฎฐ์พัชร์ พิพัฒพลกาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายรวี เด่นอุดม หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงดาว และนายณัฐพล ธรรมชัย  ผู้ช่วยหมวดทางหลวงเชียงดาว นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ที่กม.69+700 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


'