f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน ๑ ระหว่างกม.๓๔+๑๔๐ - กม.๙๓+๖๕๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 30/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๕+๐๐๐- กม..๖๗+๐๐๐, กม.๗๖+๑๐๐ - กม.๗๘+๐๐๐, กม.๙๔+๐๕๐ - กม.๙๔+๗๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป./eb 29/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
93 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 ระหว่าง กม.72+500 – กม.73+500 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 27/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
94 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน – แม่แหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+800 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 28/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยป่าไร่ - ฝาง ระหว่าง กม.๕๗+๙๙๗- กม.๕๘+๔๒๗ 23/11/2563 ชม.3/สป/eb 24/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๒+๕๐๐ - กม.๘๔+๕๐๐ งาน ๑๐๓,๗๔๔ ตร.ม. 23/11/2563 ชม.3/สร/eb 25/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ข้อน - นาหวาย ระหว่าง กม.๕+๑๗๕ - กม.๙+๗๔๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 ชม.3/สผ/eb 22/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.๓+๗๕๐-กม.๗+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 ชม.3/สผ/eb 23/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๘๙๓ - กม.๕๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป/eb 21/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ตอน ๖ ระหว่าง กม.๔+๐๐๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ผลผลิต ๙ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 19/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๔๓๔ - กม.๑๑๐+๐๑๗ ผลผลิต ๗ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 17/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๗+๒๐๐ - กม.๕๙+๙๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 20/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๙+๑๐๐ - กม.๖๔+๔๒๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 18/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
104 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.49+300 – กม.51+975 13/11/2563 ชม.3/สป/eb 16/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
105 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่แม่ข้อน – นาหวาย ระหว่าง กม.3+600 – กม.5+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ชม.3/สป/eb 15/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 91 ถึง 105 จาก 178 รายการ