f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง-พร้าว ระหว่าง กม.91+050-กม.93+225 23/12/2564 ชม.3/23/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
77 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท บริเวณ กม.84+215 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 ชม.3/24/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
78 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่-ฝาง ระหว่าง กม.48+728-กม.48+904 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 ชม.3/25/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
79 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 49 รายการ 14/10/2564 คค 06009/1/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
80 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 10/08/2564 คค 06009/3/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
81 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.20+000-กม.23+200(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,987 ตร.ม. 14/12/2563 ชม.3/สร/eb 40/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
82 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ – ฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.46+000-กม.48+700 ปริมาณงาน 22,075 ตร.ม. 14/12/2563 ชม.3/สร/eb 39/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
83 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 3 ระหว่าง กม.72+500 – กม.73+500 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22 ต้น) 03/12/2563 ชม.3/สป./eb 38/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
84 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202,0203 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท-ล้องอ้อ ที่ กม.115+125 ด้านขวาทาง 30/11/2563 ชม.3/สร./eb 37/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
85 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201, 0202, 0203, 0204 27/11/2563 ชม.3/สป/eb 36/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๒+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 35/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ อน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๗+๐๐๐ - กม.๕๘+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป./eb 34/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๔ ที่ กม.๗๒+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 33/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ตอน กิ่วไฮ - ขุนแจ๋ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๕๓+๐๐๐ ปริมาณ 24/11/2563 ชม.3/สป./eb 32/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน พร้าว - แดนดิน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๔+๘๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘๓.๕๐ ตร.ม.) 24/11/2563 ชม.3/สป/eb 31/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 76 ถึง 90 จาก 178 รายการ