f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่งอน-หนองเต่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๙+๒๑๐-กม.๒๓+๑๕๐ 13/03/2563 คค 06009/e14/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
77 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.๑๐๓+๗๐๐-กม.๑๐๗+๖๗๕ ปริมาณงาน ๓๕,๑๗๕ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e08/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
78 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.๒๐๓+๗๗๕-กม.๒๐๕+๑๒๑ ปริมาณงาน ๑๔,๔๘๖ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
79 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ข้อน-นาหวาย ระหว่าง กม.๑๒+๙๗๕-กม.๑๖+๗๖๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๕,๗๙๐ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e09/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
80 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.๕๗+๙๖๐-กม.๖๑+๒๕๐ ปริมาณงาน ๒๓,๒๗๕ ตร.ม. 12/03/2563 คค 06009/e10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
81 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่งอน-หนองเต่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๐๐๐-กม.๓๖+๓๔๐ ปริมาณงาน ๓๗,๐๖๖ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ 10/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
82 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๒+๔๐๐-กม.๑๔๓+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ 11/03/2563 คค 06009/e07/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
83 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.22+635-กม.22+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
84 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่-ฝาง ระหว่าง กม.31+100-กม.32+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
85 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+600-กม.113+695 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ 20/12/2562 คค 06009/e05/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
86 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.๔๑+๘๓๐-กม.๔๑+๘๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/12/2562 คค 06009/e04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
87 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.๒๔+๕๑๐-กม.๒๕+๔๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2562 คค 06009/e02/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
88 แผนงานจัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 5 รายการ 13/11/2562 คค 06009/e01/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
89 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 22/02/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
90 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 21/02/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 76 ถึง 90 จาก 98 รายการ