f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมารการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ข้อน–นาหวาย ระหว่าง กม.๙+๙๓๐-กม.๙+๙๗๐ 24/03/2563 คค 06009/e27/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
62 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.144+365 – กม.146+467 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 23/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
63 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน–หนองเต่า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000–กม.7+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 48,550 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 คค 06009/e25/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
64 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานติดตั้ง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.95+000 - กม.106+746 ปริมาณงาน 1 แห่ง (212 ม.) จำนวน 2 รายการ 23/03/2563 คค 06009/e26/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
65 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.64+684 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (619.92 ม.2) จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 คค 06009/e22/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
66 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 107, 1178, 1314, 1322 ปริมาณงาน 4 แห่ง (4,443 อัน) จำนวน 2 รายการ 20/03/2563 คค 06009/e23/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
67 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.๔๒+๘๗๐-กม.๔๒+๙๑๐ 20/03/2563 คค 06009/e21/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
68 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.๔๕+๙๐๐-กม.๔๖+๐๐๐ 20/03/2563 คค 06009/e20/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
69 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201, 0202, 0203, 0204 ปริมาณงาน 4 แห่ง (159 ตร.ม.) จำนวน 4 รายการ 19/03/2563 คค 06009/e19/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
70 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน 2 ระหว่าง กม.91+350-กม.93+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45 ต้น) จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 คค 06009/e18/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
71 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ระหว่าง กม.113+829-กม.113+866 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06009/e17/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
72 จ้าง ก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๔๖+๔๖๗ -กม.๑๔๘+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/03/2563 คค 06009/e16/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
73 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สินไชย-บ้านหลวง ระหว่าง กม.๔๗+๕๑๕-กม.๕๑+๓๐๐ 13/03/2563 คค 06009/e12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
74 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง-พร้าว ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๗+๙๒๕ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
75 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัส ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง-พร้าว ระหว่าง กม.๘๕+๓๓๕-กม.๙๐+๐๐๐ 13/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 61 ถึง 75 จาก 98 รายการ