f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.35+045 – กม.35+145 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 ชม.3/15/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
62 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 26/10/2565 ชม.3/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
63 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ระหว่าง กม.127+925 - กม.129+050(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 24,756 ตร.ม. 17/10/2565 ชม.3/6/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
64 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาหวาย – สินไชย ระหว่าง กม.43+270 - กม.47+515 ปริมาณงาน 25,470 ตร.ม. 17/10/2565 ชม.3/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
65 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม.107+675 - กม.110+355 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 22,522 ตร.ม. 17/10/2565 ชม.3/4/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
66 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง – - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.55+000 - กม.57+650 ปริมาณงาน 24,352 ตร.ม. 17/10/2565 ชม.3/ 7 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
67 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.57+550 - กม.61+100 ปริมาณงาน 33,195 ตร.ม. 17/10/2565 ชม.3/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
68 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.0+000-กม.2+700 ปริมาณงาน 26,820 ตร.ม. 11/10/2565 ชม.3/5/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
69 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.145+852 - กม.148+955 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 ชม.3/ 2 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
70 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงพร้าว แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 27/09/2565 ชม.3/สร/eb 01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
71 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงพร้าว แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 27/09/2565 ชม.3/1/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
72 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.46+500 – กม.50+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 ชม.3/20/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
73 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ-ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.44+300-กม.44+775 22/12/2564 ชม.3/19/65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
74 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ตอน 1 ระหว่าง กม.36+535-กม.40+500 22/12/2564 ชม.3/22/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
75 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง-แม่ทะลาย ระหว่าง กม.40+245-กม.42+000 22/12/2564 ชม.3/21/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 61 ถึง 75 จาก 178 รายการ