f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวด ทางหลวง หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 15/10/2563 ชม.3/สร/eb 1/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
47 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 28/08/2563 คค 06006/ม.2/2/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
48 งานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.139+850-กม.140+400 09/09/2563 คค06009/e39/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
49 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.194+000-กม.195+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (50 ต้น) จำนวน 2 รายการ 24/08/2563 คค 06009/e38/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
50 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 123 รายการ 16/07/2563 คค 06009/ม.2/1/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
51 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย ระหว่าง กม.35+625 - กม.36+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 20/04/2563 คค 06009/e37/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
52 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ระหว่าง กม.35+625 - กม.36+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 09/04/2563 คค 06009/e32/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
53 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพร้าว (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ที่ กม.88+270 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 คค 06009/e36/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
54 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงฝาง (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ที่ กม.145+482 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 คค 06009/e35/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
55 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงไชยปราการ (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ ที่ กม.115+842ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 คค 06009/e34/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
56 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงฝาง (๑ หลัง) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ที่ กม.145+482 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 คค 06009/e33/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
57 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.127+800-กม.128+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 07/04/2563 คค 06009/e31/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
58 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาหวาย - สินไชย ระหว่าง กม.30+325 - กม.31+325, กม.37+150-กม.38+150 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5 รายการ 07/04/2563 คค 06009/e30/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
59 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.61+650 - กม.67+600 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 5 รายการ 03/04/2563 คค 06009/e29/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
60 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ- เมืองงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.140+400-กม.142+400 03/04/2563 คค 06009/e28/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 46 ถึง 60 จาก 98 รายการ