f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Single W-Beam Guardrail)สายพร้าว–เวียงป่าเป้า ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนกิ่วไฮ –ขุนแจ๋ ระหว่าง กม. 16+000 – กม.53+000 (เป็นช่วงๆ) 01/02/2566 คค06009/578 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.66+525 01/02/2566 ชม.3/พ.3/eb 25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวสายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+850 31/01/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.66+940-กม.68+330 30/01/2566 ชม.3/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
50 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 24/01/2566 ชม.3/20/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
51 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 21/11/2565 527/งท./66/01 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
52 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0103 ตอน สินไชย–บ้านหลวง ระหว่าง กม.47+515–กม.74+349 ปริมาณงาน 1 แห่ง (410.13 ตร.ม.) 18/11/2565 ชม.3/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
53 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ตอน 1 ระหว่าง กม.27+ 16/11/2565 ชม.3/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
54 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ–ขุนแจ๋ ระหว่าง กม.31+400–กม.33+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ชม.3/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
55 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปี 2566 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 107ตอน แม่ทะลาย–หัวโท ระหว่าง กม.64+100–กม.107+700 (เป็นช่วงๆ),ทางหลวงหมายเลข1178ตอนแม่ข้อน–นาหวาย ระหว่าง กม.5+200 – กม.15+035 (เป็นช่วงๆ) 04/11/2565 ชม.3/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
56 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ตอน 1 ระหว่าง กม.138+993 – กม.149+907 04/11/2565 ชม.3/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
57 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน 2 ระหว่าง กม.100+208 – กม.103+669 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 952 ม.) 04/11/2565 ชม.3/9/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
58 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ – ขุนแจ๋ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+886 – กม.กม.29+887 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 ชม.3/8/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
59 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ข้อน – นาหวายระหว่างกม.2+250 – กม.3+700 03/11/2565 ชม.3/14/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
60 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุง จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.3+650 – กม.4+100 02/11/2565 ชม.3/16/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 46 ถึง 60 จาก 178 รายการ