f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลผลิต : การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0204 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.173+998 - กม.174+337 02/04/2567 ชม.3/14/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
32 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ทำการหน่วยจราจรสงเคราะห์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 02/04/2567 ชม.3/2/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
33 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 02/04/2567 ชม.3/สร/eb 01/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
34 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงแม่แตง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ 02/04/2567 ชม.3/1/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
35 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 39 รายการ 21/03/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
36 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) 19/03/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
37 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 18/01/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
38 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 20/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
39 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 34 รายการ 07/08/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
40 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 31/03/2566 ชม.3/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
41 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+700 – กม.22+800 29/03/2566 ชม.3/26/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
42 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.116+300-กม.116+380 29/03/2566 ชม.3/29/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
43 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0102 ตอน กิ่วไฮ – ขุนแจ๋ ตอน 1 ระหว่าง กม.43+640 – กม.43+880 29/03/2566 ชม.3/28/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
44 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งานติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว สายแม่แตง – เชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม.66+525 14/02/2566 ชม.3/24/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
45 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวงานติดตั้งราวกันอันตราย(Double W-Beam Guardrail)ฝาง–ดอยอ่างขางทางหลวงหมายเลข1249ตอนแม่งอน–หนองเต่าระหว่างกม.8+000–กม17+000(เป็นช่วงๆ) 01/02/2566 คค06009/577 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 31 ถึง 45 จาก 178 รายการ