f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท-ล้องอ้อ ที่ กม.115+125 ด้านขวาทาง 23/11/2563 ชม.3/สร./eb 26/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
32 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวด ทางหลวง หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
33 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่แตง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 5/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
34 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงไชยปราการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 8/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
35 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จ.เชียงใหม่ 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 7/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
36 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 – 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/11/2563 ชม.3/สร/eb 9/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Slurry Seal Type II) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.๑๗๐+๓๐๐ - กม.๑๘๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๑๓,๑๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 3/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๔+๐๒๕ ปริมาณงาน ๓๖, 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 4/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สินไชย - บ้านหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐+๐๕๐ - กม.๖๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๔๗,๗๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 2/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๕+๕๐๐ - กม.๘๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. 10/11/2563 ชม.3/สร/eb 1/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
41 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุน) จำนวน 39 รายการ 27/10/2563 คค 06009/ม.2/1/2564 ลว.27 ตค. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
42 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำ 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 15/10/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
43 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงแม่แตง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 15/10/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
44 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงไชยปราการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 15/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
45 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงเวียงแหง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 จ.เชียงใหม่ 15/10/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 31 ถึง 45 จาก 98 รายการ