f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๒+๕๐๐ - กม.๘๔+๕๐๐ งาน ๑๐๓,๗๔๔ ตร.ม. 23/11/2563 ชม.3/สร/eb 25/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แม่ข้อน - นาหวาย ระหว่าง กม.๕+๑๗๕ - กม.๙+๗๔๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 ชม.3/สผ/eb 22/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.๓+๗๕๐-กม.๗+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 ชม.3/สผ/eb 23/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๘๙๓ - กม.๕๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป/eb 21/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ตอน ๖ ระหว่าง กม.๔+๐๐๐ - กม.๒๘+๐๐๐ ผลผลิต ๙ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 19/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๔๓๔ - กม.๑๑๐+๐๑๗ ผลผลิต ๗ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 17/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๗+๒๐๐ - กม.๕๙+๙๔๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 20/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๙+๑๐๐ - กม.๖๔+๔๒๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 18/11/2563 ชม.3/สป./eb 18/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
24 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.49+300 – กม.51+975 13/11/2563 ชม.3/สป/eb 16/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
25 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่แม่ข้อน – นาหวาย ระหว่าง กม.3+600 – กม.5+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ชม.3/สป/eb 15/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
26 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0201 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย ตอน 1 ระหว่าง กม.54+800-กม.55+660 (LT, RT) ปริมาณงาน 17,655 ตร.ม. 06/11/2563 ชม.3/สร/eb 14/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
27 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0202 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ตอน 2 ระหว่าง กม.64+100-กม.65+440 LT, RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,636 ตร.ม. 09/11/2563 ชม.3/สร/eb 13/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน-แม่แหลง ระหว่าง กม.20+000-กม.23+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 27,987 ตร.ม. 12/11/2563 ชม.3/สร/eb 12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
29 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0203 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ระหว่าง กม.116+300 - กม.121+075 ปริมาณงาน 55,200 ตร.ม. 12/11/2563 ชม.3/สร/eb 11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
30 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยป่าไร่ – ฝาง ตอน 1 ระหว่าง กม.46+000-กม.48+700 ปริมาณงาน 22,075 ตร.ม. 12/11/2563 ชม.3/สร/eb 10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 16 ถึง 30 จาก 98 รายการ