f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1314 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าตอน - แม่แหลง ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+505 05/04/2567 ชม.3/13/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
17 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.20+000 - กม.53+400 04/04/2567 ชม.3/34/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
18 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง – กิ่วคอหมา ตอน 1 ระหว่าง กม.21+400 – กม.23+000 04/04/2567 ชม.3/21/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
19 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ข้อน – นาหวาย ระหว่าง กม.13+000 – กม.15+000 04/04/2567 ชม.3/20/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
20 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ตอน 3 ระหว่าง กม.46+000 - กม.56+600 04/04/2567 ชม.3/35/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
21 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท – ล้องอ้อ ระหว่าง กม.122+600 – กม.124+157 04/04/2567 ชม.3/6/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
22 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล้องอ้อ – เมืองงาม ระหว่าง กม.178+102 – กม.179+832 04/04/2567 ชม.3/11/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
23 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่งอน – หนองเต่า ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+200 04/04/2567 ชม.3/5/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
24 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน กิ่วไฮ – ขุนแจ๋ ตอน 3 ระหว่าง กม.23+572 – กม.25+100 04/04/2567 ชม.3/22/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
25 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย ตอน 2 ระหว่าง กม.42+250 - กม.55+600 04/04/2567 ชม.3/4/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
26 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปิงโค้ง - กิ่วไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+000 03/04/2567 ชม.3/33/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
27 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ระหว่าง กม.98+300 – กม.101+590 03/04/2567 ชม.3/28/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
28 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.120+000 – กม.121+695 03/04/2567 ชม.3/8/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
29 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.101+590 – กม.103+305 03/04/2567 ชม.3/9/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
30 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา – รินหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.61+250 – กม.63+340 03/04/2567 ชม.3/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 16 ถึง 30 จาก 178 รายการ