f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
หมวดทางหลวงไชยปราการ ทำการล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน เพิ่มความชื้นในอากาศ ในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการ
ลงวันที่ 18/03/2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563  หมวดทางหลวงไชยปราการ  นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่  ณ  ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ทำการล้างถนนและฉีดพ่นละอองน้ำ  ลดฝุ่นควัน  เพิ่มความชื้นในอากาศ  ในเขตพื้นที่  อ.ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่


'