f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2563 ทล. 107 ตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.146+467-กม.148+500
ลงวันที่ 29/01/2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล้องอ้อ-เมืองงาม ระหว่าง กม.146+467-กม.148+500 ณ ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ข้างทาง เข้าร่วมโครงการฯ และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

 
'