f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
“ สวนสาธารณะ กรมทางหลวง ทล.107 "
ลงวันที่ 01/09/2565
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายชิดชัย ศรีดามา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยนายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 , คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังติดตามความคืบหน้า กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ที่ กม.84+215 โดยมี นายรวี เด่นอุดม หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงดาว (ผู้ควบคุมงาน) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการฯ หลังจากนั้นประธานกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน

'