f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
อธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากพายุ "มู่หลาน"
ลงวันที่ 18/08/2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ตรวจ ทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ ผลจากพายุโซนร้อน "มู่หลาน"
ในการนี้ อทล. ได้ติดตามผลดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพาน ห้วยแม่เกี๋ยง ทางหลวงหมายเลข 1322 กม.109+900 บ.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และให้ข้อแนะนำแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณสะพานโดยมีนายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมติดตามคณะฯ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้

'