f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
ตรวจติดตามผลการดำเนินการของผู้รับจ้าง
ลงวันที่ 21/07/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง งานฟิ้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.46+500 - กม.50+000 ท้องที่ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


'